Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn – Future perfect continuous tense

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn ít được sử dụng trong văn nói và văn viết. Tuy nhiên không phải vì thế mà chúng ta không nắm rõ cách sử dụng của thì này. Bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây để nắm được cách sử dụng của thì này cũng như học tiếng Anh tốt hơn.

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn - Future perfect continuous tense

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh

  1. Cấu trúc thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

1.1. Câu khẳng định

S + will + have + + been + V-ing

Ex: By the end of this year, Thomas will have been working in National Bank for ten years. (Tính đến cuối năm nay Thomas sẽ làm việc ở Ngân hàng Quốc gia được 10 năm.)

 1.2. Câu phủ định

S + will not/won’t + have + been + V-ing

Ex: By the end of this year, Thomas won’t have been working in National Bank for ten years. (Tính đến cuối năm nay Thomas vẫn chưa làm việc ở Ngân hàng Quốc gia được 10 năm.)

 1.3. Câu nghi vấn

Will + S + have + been + V-ing?

=> Yes, S + will./ No, S + won’t.

Ex: Will Thomas have been working in National Bank for ten years by the end of this year? (Đến cuối năm nay Thomas đã làm việc ở Ngân hàng Quốc gia được 10 năm chưa?

  1. Cách sử dụng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

2.1. Thì tương lại hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh tính liên tục của hành động so với một thời điểm nào đó trong tương lai

Ex:

– By the end of this month, I will have been learning French for a year. (Tính đến cuối tháng này thì tôi sẽ học tiếng Pháp được một năm.)

2.2. Dùng để nhấn mạnh tính liên tục của hành động so với một hành động khác trong tương lai

Ex:

– When I get my degree, I will have been studying at Cambridge for four years. (Tính đến khi tôi lấy bằng thì tôi sẽ học ở Cambridge được 4 năm.)

– They will have been talking with each other for an hour by the time I get home.  (Đến lúc tôi về đến nhà thì họ sẽ nói chuyện với nhau được một giờ rồi.)

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn - Future perfect continuous tense 1

Cách sử dụng của thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

  1. Dấu hiệu nhận biết

– By … for (+ khoảng thời gian)

– By then

– By the time

  1. Những lưu ý khi dùng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

– Thì tương lại hoàn thành tiếp diễn không dùng với các mệnh đề bắt đầu bằng những từ chỉ thời gian như: when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless… Thay vào đó, bạn có thể dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

Ex:

You won’t get a promotion until you have been working here as long as Tim.

– Một số từ không dùng ở dạng tiếp diễn cũng như thì tương lai hoàn thành tiếp diễn.

+ state: be, cost, fit, mean, suit

+ possession: belong, have

+ senses: feel, hear, see, smell, taste, touch

+ feelings: hate, hope, like, love, prefer, regret, want, wish

+ brain work: believe, know, think (nghĩ về), understand

Ex:

Ned will have had his driver’s license for over two years.

Ngoài việc học cách sử dụng, bạn cũng nên học những lưu ý khi sử dụng thì tương lại hoàn thành tiếp diễn để tránh sự nhầm lẫn giữa các thì nhé. Chúc các học viên học tốt ngữ pháp tiếng anh.

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn – Future perfect continuous tense
1 (20%) 1 vote