Nối câu trong tiếng Anh không thể thiếu 5 nhóm từ này

Kỹ năng viết tiếng Anh đòi hỏi người viết phai tổng hợp nhiều kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh. Và để bài viết có sự logic thì phải có từ nối. Dưới đây là 5 nhóm từ không thể thiếu để nối câu trong tiếng Anh mà bạn có thể tham khảo.

Nối câu trong tiếng Anh không thể thiếu 5 nhóm từ này

Luyện viết câu logic trong tiếng Anh

  1. Nhóm từ nối câu nguyên nhân – hệ quả

– Accordingly: Theo như

– And so: Và vì thế

– As a result: Kết quả là

– Consequently: Do đó

– For this reason: Vì lý do này nên

– Hence/so/therefore/thus: Vì vậy

– Then: Sau đó

  1. Cụm từ chỉ sự đối lập trong câu

– But/yet: Nhưng

– Howerver/Nevertheless: Tuy nhiên

– In contrast/On the contrary: Đối lập với

– Instead: Thay vì

– On the other hand: Mặt khác

– Still: Vẫn

  1. Cụm từ thêm thông tin trong câu

– And: Và

– Also: Cũng

– Besides: Ngoài ra

– First, second, third…: Thứ nhất, thứ hai, thứ ba…

– In addition: Thêm vào đó

– In the first/second place: Ở nơi thứ nhất, thứ hai…

– Furthermore: Hơn nữa

– Moreover: Thêm vào đó

– To begin with: Bắt đầu với

– Next: Tiếp theo là

Nối câu trong tiếng Anh không thể thiếu 5 nhóm từ này

5 cụm từ thường dùng nối câu trong tiếng Anh

  1. Những cụm từ chỉ sự so sánh

– By the same token: Với những bằng chứng tương tự

– In like manner: Theo cách tương tự

– In the same way: Theo cách giống như thế

– In similar fashion: Theo kiểu tương tự

– Likewise/Similarly: Tương tự thế

  1. Cụm từ tiếng Anh chỉ kết luận, tổng kết

– And so: Và vì thế

– After all: Sau tất cả

– At last/Finally: Cuối cùng

– In brief: Nói chung

– In closing: Tóm lại là

– In conclusion: Kết luận lại

– On the whole: Nói chung

– To conclude: Kết luận

– To summarize: Tóm lại

Khi viết đoạn hay essay trong tiếng Anh thì có thể dùng các cụm từ nối trên để ý diễn đạt logic hơn nhé các bạn. Chắc chắn những thông tin trên sẽ rất hữu ích cho việc học tiếng Anh của bạn, vì vậy đừng quên lưu lại nhé.

Nối câu trong tiếng Anh không thể thiếu 5 nhóm từ này
Rate this post