Những cấu trúc viết lại câu cần biết nếu muốn làm bài tập tiếng Anh

0
14086
cấu trúc cần biết trong tiếng anh

Những cấu trúc viết lại câu cần biết nếu muốn làm bài tập tiếng Anh

Bài tập viết lại câu trong tiếng Anh đòi hỏi người học phải biết vận dụng các cấu trúc khác nhau nhưng vẫn đảm bảo nghĩa tương đương với câu đã cho. Cùng xem cấu trúc viết lại câu trong tiếng anh sau đây nhé. Dưới đây là những cấu trúc cần biết nếu muốn làm bài tập viết lại câu trong tiếng Anh, bạn nên lưu lại nhé.

Những cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh

– to look at(v)= to have a look at (n): (nhìn vào)

– to think about = to give thought to : nghĩ về

– to be determimed to= to have a determination to : dự định

– to know (about) = to have knowledge of: biết

– to tend to = to have a tendency to : có khuynh hướng:

– to intend to +inf = to have intention of + V_ing : dự định

– to desire to = have a desire to : Ao ước

– to wish = to have a wish / to express a wish : ao ước

– to visit Sb = to pay a visit to Sb / to pay Sb a visit : thăm viếng

– to discuss Sth = to have a dicussion about : thảo luận

– to decide to = to make a decision to : quyết định

– to talk to = to have a talk with : nói chuyện

– to explain Sth = to give an explanation for : giải thích

– to call Sb = to give Sb a call : gọi điện cho…

– to be interested in = to have interst in : thích

– to drink = to have a drink : uống

– to photograph = to have a photograph of : chụp hình

– to cry = to give a cry : khóc kêu

– to laugh at = to give a laugh at : cười nhạo

– to welcome Sb = to give Sb a welcome : chào đón

– to kiss Sb = to give Sb a kiss : hôn

– to ring Sb = to give Sb a ring : gọi điện

– to warn = to give warning : báo động, cảnh báo

– to try to (+inf) = to make an effort to/ to make an attempt to : cố gắng

– to meet Sb = to have a meeting with Sb : gặp ai

– S + be + adj + prep = S + V + adv

– S + V + adv = S + V + with + N

– S + remember + to do Sth = S + don’t forget + to do Sth

– S + be + adj = What + a + adj + N!

– S + V + adv = How + adj + S + be

– S + V + adv = How + adv + S + V!

– S + be + ing-adj = S + be +ed-adj

– S + V = S + be + ed-adj

– S + V + Khoảng thời gian = It + take + (sb) + Khoảng thời gian + to + V

– S + be + too + adj + to + V = S + be + so + adj + that + S + can’t + V

– S + V + too + adv + to + V = S + V + so + adv + that + S + can’t + V

– S + be + so + adj + that + S + V = S + be + not + adj + enough + to + V

– S + be + too + adj + to + V = S + be + not + adj + enough + to + V

– S + V + so + adv + that + S + V = S + do/does/did + not + V + adv + enough + to + V

– Because + clause = Because of + noun/gerund

– Although + clause = In spite of + Nound/gerund

– Although + clause = Despite + Nound/gerund

– S + V + N = S + be + adj

– S + be + adj = S + V + O

– S + be accustomed to + Ving = S + be used to +Ving /N

– S + often + V = S + be used to +Ving /N

– This is the first time + S + have + PII = S+be + not used to + Ving/N

– S + would prefer = S + would rather S + Past subjunctive (lối cầu khẩn)

Những cấu trúc cần biết nếu muốn làm bài tập viết lại câu trong tiếng Anh

Luyện tập viết lại câu trong tiến g Anh

– S + like … better than … = S + would … than …

– S + prefer = S + would rather + V

– S + V + O = S + find + it (unreal objective) + adj + to + V

– It’s one’s duty to do sth = S + be + supposed to do sth

– S + be + PII + to + V = S + be + supposed to do sth

– Imperative verb (mệnh lệnh)= S + should (not) + be + PII

– Imperative verb (mệnh lệnh)= S + should (not) + do sth

– I like sth = S + be + fond of + sth

– I + let + O + do sth = S + allow + S.O + to do Sth

– S + once + past verb = S + would to + do sth.

– S + present verb (negative) any more = S + would to + do sth.

– S + V + because + S + V = S + V + to + infinitive

– S + V + so that + S + V = S + V + to + infinitive

– S + V+in order that+S+V = S + V + to + infinitive

– To infinitive or gerund + be + adj = It + be + adj + to + V

– S + V + and + S + V = S + V + both … and

– S + V + not only … + but also = S + V + both … and

– S + V + both … and … = S + V + not only … but also…

– S + V + O/C and O/C = S + V + not only … but also…

– S + V + and + S + V = S + V + not only … but also…

– S1+simple present+and+S2+simple futher =If+S1 + simple present + S2 + simple futher.

– S1+didn’t + V1 + Because + S2 + didn’t + V2 = If Clause

– Various facts given = Mệnh đề if thể hiện điều trái ngược thực tế.

– S1 + V1 + if + S2 + V2(phủ định)= S1 + V1 + Unless + S2 + V2 (khẳng định)

– S + V + O = S + be + noun + when + adj clause.

– S + V + O = S + be + noun + where + adj clause.

– S + V + O = S + be + noun + whom + adj clause.

– S + V + O = S + be + noun + which + adj clause.

– S + V + O = S + be + noun + that + adj clause.

– S + V + and then + S + V = S + V + when + S + V

– S + V + and + S + V + there = S + V + where + S + V

– S + V + and + S + V = S + V + if + S + V

– S + V + if + S + V (phu dinh) = S + V + unless + S + V (khang dinh)

– S + be + scared of sth = S + be + afraid of + sth

– Let’s + V = S + suggest + that + S + present subjunctive

– In my opinion = S + suggest + that + S + present subjunctive (quan điểm của tôi)

– S + advise = S + suggest + that + S + present subjunctive

– Why don’t you do sth? = S + suggest + that + S + present subjunctive

– S + get + sb + to do sth = S + have + sb + do sth

– S + aks + sb + to do sth = S + have + sb + do sth

– S + request + sb + to do sth= S + have + sb + do sth

– S + want + sb + to do sth = S + have + sb + do sth

– S + V + no + N = S + be + N-less

– S + V + O = S + be + N + V + er/or

– S + be + adj + that clause = S + be + adj + to + V

Có rất nhiều bài tập viết lại câu cho bạn tham khảo, bạn có thể tìm thêm trên mạng và thực hành tại nhà mỗi ngày nhé. Viết lại câu sao cho tương đương với nghĩa là chủ điểm ngữ pháp quan trọng mà ai cũng nên nắm được để làm bài tập tốt hơn đó.

cau-truc-viet-lai-cau

>> Tìm hiểu bài tập chuyển sang câu điều kiện có đáp án

========

Kể từ ngày 01/01/2019, cộng đồng chia sẻ ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh 247 phát triển thêm lĩnh vực đào tạo có tính phí. Chúng tôi xây dựng các lớp đào tạo tiếng Anh online 1 kèm 1 với đội ngũ hơn 200+ giáo viên. Chương trình đào tạo tập trung vào: Tiếng Anh giao tiếp cho người lớn và trẻ em, Tiếng Anh thương mại chuyên ngành, Tiếng Anh để đi phỏng vấn xin việc, Luyện Thi IELTS, TOEIC, TOEFL,..

Nếu bạn hoặc người thân, bạn bè có nhu cầu học tiếng Anh tại Philippines thì đừng quên giới thiệu chúng tôi nhé. Để lại thông tin tại đây để được tư vấn: