Bài tập ngữ pháp tiếng Anh về đại từ quan hệ cùng đáp án

0
16522
Ngữ pháp tiếng Anh về đại từ quan hệ

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh về đại từ quan hệ cùng đáp án

Đại từ quan hệ trong tiếng anh được sử dụng như thế nào. Các từ nào được xem là đại từ quan hệ. Bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Ngữ pháp tiếng Anh về đại từ quan hệ

Các câu hỏi với từ để hỏi cho phép người nói tìm thêm thông tin về chủ đề mình quan tâm. Các từ để hỏi theo thông tin muốn tìm có thể được liệt kê như sau:

– When? – Time => Hỏi thông tin về thời gian

– Where? – Place => Hỏi thông tin về nơi chốn

– Who? – Person => Hỏi thông tin về người

– Why? – Reason => Hỏi lý do

– How? – Manner => Hỏi cách thức, phương thức

– What? – Object / Idea / Action =>Hỏi về vật / ý kiến / hành động

Các từ khác cũng có thể được sử dụng để hỏi các thông tin cụ thể:

– Which (one)? – Choice of alternatives => Hỏi thông tin về sự lựa chọn

– Whose? – Possession => Hỏi thông tin về sở hữu

– Whom? – Person (objective formal) => Hỏi về người (ở dạng tân ngữ)

– How much? – Price, amount (non-count) => Hỏi về giá cả, lượng (không đếm được)

– How many? – Quantity (count) => Hỏi về lượng (đếm được)

– How long? – Duration => Hỏi về thời gian

– How often? – Frequency => Hỏi về mức độ thường xuyên

– How far? – Distance => Hỏi về khoảng cách

– What kind (of)?- Description => Yêu cầu mô tả thông tin

Bài tập luyện tập ngữ pháp tiếng Anh về đại từ quan hệ có đáp án

1.She gives her children everything ………………… they want.

A.that B. who C. whom D. what

2.Tell me …………………. you want and I will try to help you.

A.that B. what C. who D. which

3.The place ……………………. we spent our holiday was really beautiful.

A.what B. who C. where D. which

4.What was the name of the girl….passport was stolen?

A.whose B. who C. which D. when

5.The bed …………………. I slept in was too soft.

A.whose B. which C. what D. who

6.Nora is the only person ……………………. understands me.

A.which B. who C. what D. whose

7.Why do you always disagree with everything…I say?

A.who B. which C. when D. what

8.this is an awful film. It is the worst…I have never seen.

A.who B. that C. what D. whom

9.The hotel …we stayed was not clean.

A.who B. that C. where D. when

10.The last time …I saw her, she looked very beautiful.

A.who B. that C. where D. when

11.What was the name of the people …car had broken down.

A.which B. who C. whom D. whose

12.I recently went back to the town…I was born.

A.what B. where C. who D. which

13.The reason ……………………… I phoned him was to invite him to a party.

A.what B. whose C. why D. which

14.I don’t agree with ……………….. you have just said.

A.what B. who C. when D. which

15.She told me her address …………………… I wrote on a piece of paper.

A.what B. which C. when D. where

16.The dress didn’t fit her, so she took it back to the shop ………………. she had bought it.

A.where B. which C. what D. when

17.Do you know the girl …………………….. Tom is talking to?

A.whom B. what C. which D. whose

18.I gave her all the money ………………………. I had.

A.that B. what C. when D. whose

19.The party …………………….. we went to wasn’t very enjoyable.

A.who B. when C. that D. where

20.The stories ………………………… Tom tells are usually very funny.

A.when B. that C. where D. who

21.I met the woman ……………………….. can speak 6 languages.

A.who B. that C. which D. whom

22.Have you seen the money ……………………… was on the table?

A.who B. which C. where D. whom

23.Where is the picture ………………………. was on the wall?

A.when B. where C. which D. who

24.I don’t like people ………………………. never stop talking.

A.who B. which C. whom D. whose

25.Why does she always wear clothes ………………………… are too small for her?

A.which B. who C. whose D. where

26.The factory ……………… John works in is the biggest in town.

A.when B. where C. which D. how

27.Have you ever seen the photographs …………………. Ann took?

A.that B. where C. when D. who

28.Everybody …………………… went to the party enjoyed it very much.

A.that B. whose C. which D. who

29.1945 was the year …………………… the second world war ended.

A.which B. why C. when D. where

30.Is there a shop near hear …………………… I can buy a postcard?

A.when B. which C. where D. who

Đáp án

1.A 2.B 3.C 4.A 5.B

6.B 7.B 8.B 9.C 10.D

11.D 12.B 13.C 14.A 15.B

16.A 17.A 18.A 19.C 20.B

21.A 22.B 23.C 24.A 25.A

26.C 27.A 28.D 29.C 30.C

Hi vọng với những dạng bài tập trên sẽ giúp các em học tiếng Anh cũng như ôn lại kiến thức ngữ pháp tốt hơn.

Đây là cách sử dụng chi tiết của từng đại từ quan hệ trong tiếng Anh. Để ghi nhớ cách sử dụng này, các bạn nên học tiếng Anh và luyện tập thường xuyên qua các bài tập cụ thể. Tham khảo các bài viết tiếp theo để cùng luyện tập nhé.

dai-tu-quan-he-trong-tieng-anh

>> Những cách làm bài tập viết lại câu trong tiếng anh

========

Kể từ ngày 01/01/2019, cộng đồng chia sẻ ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh 247 phát triển thêm lĩnh vực đào tạo có tính phí. Chúng tôi xây dựng các lớp đào tạo tiếng Anh online 1 kèm 1 với đội ngũ hơn 200+ giáo viên. Chương trình đào tạo tập trung vào: Tiếng Anh giao tiếp cho người lớn và trẻ em, Tiếng Anh thương mại chuyên ngành, Tiếng Anh để đi phỏng vấn xin việc, Luyện Thi IELTS, TOEIC, TOEFL,..

Nếu bạn hoặc người thân, bạn bè có nhu cầu học tiếng Anh ở Philippines thì đừng quên giới thiệu chúng tôi nhé. Để lại thông tin tại đây để được tư vấn: