Ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 có quan trọng không? Cách ôn tập hiệu quả?

0
52510

Chương trình tiếng anh lớp 8 có nhiều chủ điểm kiến thức quan trọng, mang tính nền tảng  để thiết lập nên kiến thức cho học sinh. Khi nắm vững hết những ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 này, học sinh sẽ dễ dàng hơn khi học lên những lớp trên cũng như khi học giao tiếp sau này. Chính vì thế, hôm nay chúng tôi sẽ điểm lại đầy đủ ngữ pháp, cách học từ vựng tiếng anh lớp 8 kèm theo bài tập ví dụ cụ thể.

Kiến thức ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 đầy đủ nhất

ngu-phap-tieng-anh-lop-8

Cùng ôn lại những kiến thức cơ bản của ngữ pháp lớp 8

1. Đại từ phản thân

Khi muốn diễn tả những  hành động do chính mình gây ra hoặc muốn nhấn mạnh chủ thể gây nên hành động, người ta sẽ dùng đại từ phản thân  (Reflexive pronouns) . Loại từ này ít phổ biến hơn các đại từ khác nhưng lại rất quan trọng.

Hiện có 7 đại từ phản thân ứng với 7 đại từ nhân xưng: I – myself, you – yourself/ yourselves, we- ourselves, they- themselves, he- himself, she-herself, it –itself

2. Câu so sánh

Cấu trúc so sánh cũng là chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 rất quan trọng. Có những câu so sánh sau:

– So sánh hơn

+ Tính từ ngắn: S1 + V + adj-er + than + S2

VD: My car is better than your car (Xe của tôi tốt hơn xe của bạn)

+ Tính từ dài: S1 + V + more +Adj + than + S2

VD: My car is more expensive than yours (Xe của tôi đắt hơn xe của bạn)

– So sánh nhất:

+ Với tính từ ngắn: S1 + V + the + adj-est + N

VD: Her car is the smallest toy in this toy shop (cái xe của cô ấy là món đồ chơi nhỏ nhất trong cửa hàng này.

3. Động từ khuyết thiếu (Modal verbs)

tieng-anh-lop-8-chuong-trinh-moi

Các động từ khuyết thiếu cần biết

Động từ khuyết thiết là một loại động từ không chỉ hành động mà có tác dụng bổ nghĩa cho động từ. Một số động từ khuyết thiếu hay gặp :

– Must: Ra lệnh hoặc mong  hành động nào đó được thực hiện

VD: You must get up at 6 A.M

– Have to: hành động bị bắt buộc phải thực hiện

VD: I have to pass this exam

– Ought to: diễn tả hành động thực hiện lời khuyên nhưng không chắc chắn

VD: You are wrong, you ought to say sorry.

4. Một vài mẫu câu hay gặp

tong-hop-tu-vung-tieng-anh-lop-8

Những mẫu câu thường gặp trong tiếng Anh lớp 8

Theo tiếng anh lớp 8 chương trình mới , phần ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 cũng tổng hợp một số câu hay gặp nhất trong tiếng anh. Nắm được những cấu trúc này, học sinh mới có thể làm được bài tập tiếng anh lớp 8 nhuần nhuyễn:

– Câu mời: sử dụng khi muốn mời một người nào đó làm việc gì

VD: Would you like having a cup of tea?

– Mệnh lệnh: sử dụng khi muốn ra lệnh hoặc yêu cầu ai đó làm việc gì

VD: Stop taking, rightnow! (Đừng nói nữa, ngay lập tức)

– Câu đề nghị: yêu cầu, xin phép, đề nghị ai đó làm việc gì

Cấu trúc: Could/Can/Might/May + I/You…?

VD: Can I go out, please?

– Câu bị động: sử dụng khi cần nhấn mạnh đến đối tượng chịu tác động trong câu. Trong bài tập tiếng Anh lớp 8, câu bị động thường xuất hiện trong những phần viết lại câu.

Cấu trúc: S + tobe (chia) + Vp2 + by + O

VD: Marry was hit by a man

– Câu điều kiện

Phần ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 về câu điều kiện gồm có 4 loại:

+ Câu điều kiện loại 0: diễn tả sự hiển nhiên, tất yếu xảy ra hoặc diễn tả thói quen

Cấu trúc: If + S + V (thì hiện tại ), S + V (thì hiện tại)

VD: If  you cut your hand, it bleeds

+ Câu điều kiện loại 1: diễn tả sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai

Cấu trúc: If + S + V (hiện tại), S + Will/shall/can + V

VD: If the weather is bad, you will not play soccer

+ Câu điều kiện loại 2: diễn tả sự việc không có thật ở hiện tại

Cấu trúc: If + S + V (quá khứ) , S + would/should/could + V

VD: If you were me, You would understand what I feel

+ Câu điều kiện loại 3: thể hiện những sự việc không có thật trong quá khứ

Cấu trúc: If + S+ had + Vp2, S + would/should/could + have + Vp2

VD: If you had studied this lesson, You could have passed the exam.

Các thì trong ngữ pháp tiếng anh lớp 8

Các thì là phần ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 vô cùng quan trọng. Với sách tiếng anh lớp 8 chương trình mới, học sinh sẽ được ôn tập lại các thì sau:

Thì hiện tại đơn

– Cách dùng:

+ Diễn tả hành động xảy ra ở hiện tại, một thói quen, một chân lý, một sự thật hiển nhiên

+ Thêm es sau những động từ có tận cùng là O, S, CH, SH, X

+ Diễn tả năng lực của con người

+ Diễn tả những kế hoạch đã được sắp xếp trường, thời hóa biểu, sử dụng với những động từ chỉ sự di chuyển.

– Cấu trúc: S + V (s/es) + O

– Câu phủ định: S +trợ V + not + V + O

VD: I have a red dress

She doesn’t have a red hat

Thì hiện tại tiếp diễn

– Cách dùng:

+ Diễn tả hành động đang diễn ra và vẫn đang kéo dài ở thời điểm hiện tại

+ Dùng ngay sau câu đề nghị hoặc câu mệnh lệnh

+ Diễn tả những hành động lặp đi lặp lại khi có phó từ always

+ Diễn tả những hành động sắp xảy ra  ở tương lai gần

– Cấu trúc: S + tobe (hiện tại) + V-ing +O

– Phủ định : S + tobe (hiện tại)  + not + V-ing + O

VD:  She is playing soccer in his school

Chú ý: thì hiện tại tiếp diễn không sử dụng với những động từ chỉ cảm giác hay nhận thức như: understand, like, want, remember, think,…

Thì tương lai đơn

–  Cách dùng:

+ Khi dự đoán một hành động sẽ xảy ra

+ Chỉ hành động đã dự định từ trước

+ Diễn tả sự sẵn sàng, tình nguyện làm việc gì đó

– Cấu trúc: S + will/shall + V(nguyên thể) + O

– VD: I will graduate next year

Thì tương lai tiếp diễn

– Cách dùng: dùng khi muốn diễn tả một hành động sẽ xảy ra vào một thời điểm xác định ở tương lai

– Cấu trúc: S + will + be + V-ing

VD: I will having lunch at restaurant at 12 o’clock tomorrow

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 xuất hiện nhiều bài tập về thì tương lai đơn

Thì quá khứ đơn

– Cách dùng: diễn tả hành động đã xảy ra và đã kết thúc trong quá khứ. Thời gian diễn ra hành động có xác định

– Cấu trúc: S + V2 + O

VD: She graduated from university last year

Thì quá khứ tiếp diễn

– Cách dùng: diễn tả những hành động đang xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ. Hành động này đang xảy ra thì hành động khác chen vào.

– Cấu trúc: S + was(were) + Ving + O

VD: She was reading book in living room, her mother turned TV on

Thì hiện tại hoàn thành

Trong số các thì trong tiếng anh lớp 8  của ngữ pháp tiếng Anh lớp 8, thì hiện tại hoàn thành diễn khiến học sinh nhầm lẫn. Học sinh có thể phát hiện thì này qua những dấu hiệu: not…yet, never, ever, since, for, before, rencenthy….

– Cách dùng:

+ Diễn tả những hành động đã xảy ra ở quá khứ và vẫn tiếp tục kéo dài đến hiện tại

+ Diễn tả những sự việc lặp đi lặp lại trong quá khứ

–  Cấu trúc: S + have/has + Vp2 + O

– Phủ định: S + Have/has + not + Vp2 + O

– Sử dụng since và for:

+Since + mốc thời gian

+ For + Khoảng thời gian

VD: I have has this house since 2000

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

cac-thi-trong-tieng-anh-lop-8

Công thức thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

– Cách dùng: diễn tả việc nhấn mạnh vào thời gian xảy ra một sự việc trong quá khứ. Sự việc này đã xảy ra, còn tiếp diễn đến hiện tại và có thể cả ở tương lai

– Cấu trúc: S + have(has) + been + Ving + O

– Dấu hiệu nhận biết: all day, since, for, for a long time, recently, in the past week, up until now, in recent year, and so far,…

VD: I have been playing soccer for 7 years

Thì quá khứ hoàn thành

– Cách dùng: diễn tả những hành động đã xảy ra và đã kết thúc trước một hành động khác trong quá khứ. Trong câu, hành động xảy ra trước chia ở thì quá khứ hoàn thành, hành động xảy ra sau chia quá khứ đơn

– Dấu hiệu nhận biết: by the time, when, already, since, for,…

– Cấu trúc: S + Had + p2 + O, S2 + V2 + O

– VD: She had gone out when her mother came into their house

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Kết thúc các thì trong tiếng anh lớp 8 là thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Khi làm bài tập tiếng anh lớp 8 liên quan đến thì này, học sinh rất bối rối và hay bị nhầm lẫn vì cách sử dụng của nó khá dài và khó nhớ

– Cách dùng: diễn ra hành động đang xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ và đã kết thúc tại mốc thời gian xác định

– Cấu trúc: S + had (not) + been + v-ing + O

VD: She hadn’t been doing anything when I Came home

Cách học tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 8 hiệu quả

Bên cạnh ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 thì việc học từ vựng cũng vô cùng quan trọng. Việc  hoàn thành bài tập tiếng Anh lớp 8 mà không cần từ điểm sẽ giúp ích rất nhiều cho học sinh khi đi thi cũng như trong quá trình giao tiếp sau này. Dưới đây là những bí quyết học từ vựng nhanh và hiệu quả nhất:

– Không học thuộc lòng. Đây là lỗi học mà nhiều học sinh hay mắc phải. Cách học này chỉ là ghi nhớ một cách máy móc về cách viết và ngữ nghĩa của từ trong khi học sinh không thực sự hiểu được cách dùng từ đó như thế nào. Phương pháp này cũng tốn kém nhiều thời gian vô ích.

– Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 8 theo chủ điểm mỗi bài. Hiện nay chương trình học tiếng Anh lớp 8 có 16 unit, ứng với mỗi unit là một chủ đề và bộ từ ngữ khác nhau. Chính vì thế. Cách đầu tiên là bạn hãy tổng hợp lại những từ ngữ có trong mỗi bài, học thuộc cả cách viết, phát âm và nghĩa trước khi bắt tay vào làm bài tập.

bai-tap-tieng-anh-lop-8

Học thuộc lòng từ vựng để làm bài được tốt hơn

– Đọc thật nhiều. Khi đã chia nhỏ các nhóm từ theo từng chủ điểm, học sinh có thể dễ tìm được những đoạn văn hay câu văn có liên quan đến các từ vựng này. Cách học này rất hay vì sẽ giúp học sinh hiểu hơn về tình huống, cách đặt câu và ý nghĩa của từ một cách tự nhiên nhất.

– Tập đặt câu với từ vựng. Ngay khi tiếp cận từ mới, hãy thử đặt câu với từ vựng đó. Việc này giúp học sinh nắm được cách sử dụng nhanh nhất và có ích cho quá trình ghi nhớ của não bộ.

Trên đây chúng tôi đã tổng hợp lại ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 theo tiếng anh lớp 8 chương trình mới. Việc cần làm của các bây giờ là bắt tay vào tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 8 theo chủ đề, tập đặt câu với từ và cấu trúc ngữ pháp đã học được. Ngoài ra, bạn có thể củng cố thêm kiến thức về những câu trúc ngữ pháp thường gặp khác để làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt!

Học tiếng anh với giáo viên Philippines

========

Kể từ ngày 01/01/2019, cộng đồng chia sẻ ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh 247 phát triển thêm lĩnh vực đào tạo có tính phí. Chúng tôi xây dựng các lớp đào tạo tiếng Anh online 1 kèm 1 với đội ngũ hơn 200+ giáo viên. Chương trình đào tạo tập trung vào: Tiếng Anh giao tiếp cho người lớn và trẻ em, Tiếng Anh thương mại chuyên ngành, Tiếng Anh để đi phỏng vấn xin việc, Luyện Thi IELTS, TOEIC, TOEFL,..

Nếu bạn hoặc người thân, bạn bè có nhu cầu học tiếng Anh với giáo viên Philippines thì đừng quên giới thiệu chúng tôi nhé. Để lại thông tin tại đây để được tư vấn: