Luyện phát âm tiếng Anh lớp 6 Unit 3 My Friends

Bài học phát âm tiếng Anh lớp 6 Unit 3 My Friends với các phụ âm p và q cơ bản sau đây sẽ giúp các em học tiếng Anh lớp 6 đạt kết quả tốt hơn.

Luyện phát âm tiếng Anh lớp 6 Unit 3 My Friends

– Luyện âm: /b/ and /p/

Thực hành:

picnic /’piknik/       biscuits  /’biskit/         blonde   /blɔnd/

black  /blæk/       big      /big/             patient /’peiʃənt/

– Thực hành phân biệt âm:

/b/ /p/
band

brown

big

bit

play

ponytail

picnic

pretty

Luyện phát âm tiếng Anh lớp 6 Unit 3 My Friends
5 (100%) 1 vote