Luyện phát âm nguyên âm tiếng Anh lớp 6 Unit 4 My Neighbourhood

Nguyên âm I dài trong tiếng Anh vô cùng quan trọng, các em học nắm được những cách phát âm nguyên âm dài I để có thể học phát âm tiếng Anh lớp 6 hiệu quả. Hãy cùng học phát âm nguyên âm tiếng Anh lớp 6 Unit 4 My Neighbourhood ngay sau đây nhé!

/i:/ and /I/

Luyện phát âm:

exciting /ik’saitiɳ/         cheap /tʃi:p/      historic             /his’tɔrik/          sleepy /’sli:pi/   expensive /iks’pensiv/

convenient /kən’vi:njənt/          peaceful /’pi:sful/         police /pə’li:s/   noisy /’nɔizi/     friendly  /’frendli/

Luyện phát âm nguyên âm tiếng Anh lớp 6 Unit 4 My Neighbourhood
5 (100%) 1 vote