Học phát âm tiếng Anh lớp 6 Unit 2 My Home

Bài học phát âm tiếng Anh lớp 6 Unit 2 My Home với những âm tiếng Anh đơn giản và dễ học nhất giúp các em học tiếng Anh nhanh hơn và hiệu quả hơn!

/z/, /s/ and /Iz/

lamps  [læmp]     posters [‘poustə(r)         sinks [siηk]       fridges   [fridʒ]

tables [‘teibl]      wardrobes  [‘wɔ:droub]   toilets  [‘tɔilit]     beds [bed]

Học phát âm tiếng Anh lớp 6 Unit 2 My Home
3 (60%) 2 votes