Cách phát âm chữ W trong tiếng Anh

Chữ W trong tiếng Anh rất dễ nhớ vì cách phát âm không khó. Chữ cái này có 2 cách phát âm đó là /w/, nhưng khi đứng trước R (WR) thì nó sẽ bị câm. Vậy trong những từ nào W được phát âm là /w/ và khi nào W không được phát âm.

Cách phát âm chữ W trong tiếng Anh

Cách phát âm chữ W trong tiếng Anh

  1. W phát âm là /w/ khi nó đứng đầu mỗi từ hoặc sau các chữ như s, a

– awake /əˈweɪk/ (a) tỉnh giấc

– award /əˈwɔːrd/ (v) trao giải

– aware /əˈwer/ (adj) ý thức

– away /əˈweɪ/ (adv) xa

– swan /swɑːn/ (n) thiên nga

– swim /swɪm/ (v) bơi

– want /wɑːnt/ (n) muốn

– way /weɪ/ (n) cách thức

– win /wɪn/ (v) chiến thắng

– wing /wɪŋ/ (n) cánh

Cách phát âm chữ W trong tiếng Anh 1

Học phát âm tiếng Anh online

  1. Chữ W bị câm nếu nó đứng trước r

– wrap /ræp/ (v) gói

– wreak /riːk/ (v) tiếnhành

– wreath /riːθ/ (n) vònghoa

– wreck /rek/ (n) sựpháhỏng

– write /raɪt/ (v) viết

Ngoại lệ:

– two /tuː/ (number) số 2

– answer /ˈæntsər/ (n) câu trả lời

Chữ W không phức tạp như chữ A hay U, vì vậy việc học và luyện phát âm tiếng anh của bạn sẽ không mất nhiều thời gian. Mỗi ngày, bạn chỉ cần bỏ chút thời gian để luyện tập thì chỉ sau thời gian ngắn, khả năng phát âm của bạn sẽ khá hơn đó.

Cách phát âm chữ W trong tiếng Anh
Rate this post