Các dạng câu đảo ngữ thường gặp trong tiếng Anh nhất

0
35
Các dạng câu đảo ngữ

Các dạng câu đảo ngữ thường gặp trong tiếng Anh nhất

Đảo ngữ là chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh quan trọng và rất thường gặp trong các bài tập cũng như kỳ thi tiếng Anh. Nếu trong kỹ năng viết, vận dụng đảo ngữ linh hoạt thì bạn sẽ được đánh giá rất cao đó. Dưới đây là các dạng câu đảo ngữ thường gặp trong tiếng Anh mà bạn nên nắm được.

Các dạng câu đảo ngữ trong tiếng Anh thường gặp nhất

Đảo ngữ với No sooner………. than…..
Hardly/ Bearly/ Scarely…….. When/ before

Ex:

No sooner had I arrived home than the telephone rang.

Hardly had she put up her umbrella before the rain becam down in torrents.

Đảo ngữ với So + adjective + be + N + clause

Ex:

So intelligent is that she can answer all questions in the interview.

Đảo ngữ với No where + Aux (Trợ động từ) + S + V

Ex:

No where in the Vietnam is the scenery as beautiful as that in my country.

No where do I feel as comfortable as I do at home.

No where can you buy the goods as good as those in my country.

Đảo ngữ với câu điều kiện

– Câu điều kiện loại 1: If-clause = Should +S + V…

Ex:

Should she come late, she will miss the train.

Should he lend me some money, I will buy that house.

– Câu điều kiện loại 2: If-clause = Were S + to-V/ Were + S…

Ex:

If I were you, I would work harder = Were I you, I……..

If I knew her, I would invite her to the party = Were I to know her, I……..

– Câu điều kiện loại 3 : If-clause = Had + S + V­­3

Ex:

If my parents had encouraged me, I would have passed exam.

(= Had my parents encouraged me, I………..)

Đảo ngữ với NO và NOT

No + N + Auxiliary + S + Verb (inf)

Not any + N + Auxiliary + S + Verb (inf)

Ex:

No money shall I lend you from now on.

(= Not any money shall I lend you from now on.)

Đảo ngữ với các cụm từ có No

At no time

On no condition

On no account + Auxiliary + S + N

Under/ in no circumstances

For no reason

In no way

No longer

Ex:

For no reason shall you play truant.

The money is not to be paid under any circumstances.

(= Under no circumsstances is the money tobe paid.)

On no condition shall we accept their proposal.

Đảo ngữ với SO

So + Adj/ Adv + Auxiliary + S + V + that–clause (mệnh đề danh từ)

Ex:

So dark is it that I can’t write.

So busy am I that I don’t have time to look after myself.

So difficult was the exam that few student pass it.

So attractive is she that many boys run after her.

Đảo ngữ với các trạng từ phủ định: Never, Rarely, Seldom, Little, Hardly ever,….

ever/ Rarely/ Seldom /Little/ Hardly ever + Auxiliary + S + V

Ex:

Never in Mid-summer does it snow.

Hardly ever does he speak in the public.

Đảo ngữ với ONLY

Only once

Only later

Only in this way

Only in that way

Only then + Auxiliary + S + V

Only after + N

Only by V_ing/ N

Only when + clause

Only with + N

Only if+ clause

Only in adv of time/ place

Ex:

Only once did I meet her.

Only after all guests had gone home could we relax.

Only when I understand her did I like her.

Only by practising English every day can you speak it fluently.

Đảo ngữ với until/ till + clause/ Adv of time + Auxiliary + S + V

Ex:

I won’t come home till 10 o’clock.

(=Not until/ till o’clock that I will come home.)

(= It is not until 10 o’clock that I will come home.)

I didn’t know that I had lost my key till I got home.

(= Not until/ till I got home did I know that I had lost my key.)

Đảo ngữ với Not only……. but……also…

Not only + Auxiliary + S + V but…. also……….

Ex:

Not only is he good at English but he also draws very well.

Not only does he sing well but he also plays musical instruments perfectly.

10 dạng câu đảo ngữ mà chúng tôi giới thiệu ở trên thường gặp trong tiếng Anh giao tiếp và tiếng Anh học thuật. Các bạn nên lưu lại để ôn luyện và sử dụng khi cần nhé.

cau-dao-ngu-thuong-gap-trong-tieng-anh

>> Các dạng bài tập đảo ngữ có đáp án

========

Kể từ ngày 01/01/2019, cộng đồng chia sẻ ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh 247 phát triển thêm lĩnh vực đào tạo có tính phí. Chúng tôi xây dựng các lớp đào tạo tiếng Anh online 1 kèm 1 với đội ngũ hơn 200+ giáo viên. Chương trình đào tạo tập trung vào: Tiếng Anh giao tiếp cho người lớn và trẻ em, Tiếng Anh thương mại chuyên ngành, Tiếng Anh để đi phỏng vấn xin việc, Luyện Thi IELTS, TOEIC, TOEFL,..

Học tiếng anh với giáo viên Philippines

Nếu bạn hoặc người thân, bạn bè có nhu cầu học tiếng Anh thì đừng quên giới thiệu chúng tôi nhé. Để lại thông tin tại đây để được tư vấn: